Mijn favorieten

No risk clausule

Wellicht hebt u er al van gehoord? De no-risk clausule van de NVM. De clausule is bedacht om de twijfel over de verkoop van een eigen woning bij aankoop van een nieuwe woning weg te nemen.


Het no-risk artikel kan worden toegevoegd aan de standaard koopovereenkomst voor een woning of appartement indien dit tijdens onderhandelingen is overeengekomen.
 

No risk?

Wat houdt de no-risk clausule in. Sterk vereenvoudigd, houdt de opname van de clausule in dat wanneer uw eigen woning niet voor een afgesproken datum is verkocht, u uw nieuwe huis niet hoeft te kopen. U kunt dan dus ontbinden op basis van het no-risk artikel.
Dit gaat niet vanzelf,.. u moet actief ontbinden. Schriftelijk per aangetekende brief of per fax met ontvangstbevestiging. In de clausule kan eveneens worden opgenomen onder welke voorwaarden u uw eigen huis dient te kunnen verkopen. Hierbij moet u denken aan een marktconforme prijs of een getaxeerde waarde maar ook aan een moment van leveren.
 

Hoe zit het precies

Hieronder treft u de tekst van een basis no-risk artikel zoals de NVM dit aanbiedt aan haar leden:


1. Koper heeft het recht deze overeenkomst te ontbinden wanneer hij er uiterlijk op .... (een afgesproken datum invullen)...niet in geslaagd is de hem in eigendom toebehorende onroerende zaak ....(Hier het adres van de nog te verkopen onroerende zaak invullen)..... te .....(plaatsnaam)... onvoorwaardelijk te verkopen, zulks onder algemeen aanvaardbare voorwaarden en tegen een voor de koper acceptabele koopsom (of : een bedrag gelijk aan de getaxeerde verkoopwaarde van de onroerende zaak ad . .k.k.). Het gestelde onder artikel 16.3. (bij koopakte appartementsrecht: 19.3.) is van overeenkomstige toepassing. Koper verplicht zich al het redelijk mogelijke te doen teneinde tot verkoop van de hierboven vermelde onroerende zaak te geraken.
 

Kortom, de koper wordt gevrijwaard van de verplichting de gekochte woning af te nemen indien hij zijn eigen woning niet kan verkopen, tegen normale voorwaarden en een gangbare prijs, voordat de afgesproken datum is verstreken.
 

No-risk voor verkoper

Aan bovenstaand artikel kan een tweede lid worden toegevoegd waarbij de verkopende partij de gelegenheid krijgt om zijn huis te blijven aanbieden om zodoende een eventuele koper te vinden die tegen betere voorwaarden zou willen kopen. Mocht dit gebeuren krijgt de eerste koper de gelegenheid om aan te geven dat hij / zij definitief wil kopen. Zonder verdere ontbindende voorwaarden.
De tekst van het tweede lid luidt als volgt:

2. Met inachtneming van het onder artikel .... (Hier het artikel invullen waarin de ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst zijn opgenomen) bepaalde zal verkoper de onderhavige onroerende zaak te koop blijven aanbieden.

In geval hij voor .....(een afgesproken datum invullen) met een derde een koopovereenkomst tegen in zijn ogen gunstiger voorwaarden sluit, heeft hij het recht deze overeenkomst te ontbinden. Beroep op ontbinding zal dienen te geschieden bij brief met bericht van ontvangst of telefaxbericht met verzendbevestiging aan de koper, in welke brief of telefaxbericht de koper de gelegenheid dient te worden geboden om binnen 2 dagen na ontvangst van deze mededeling de verkoper of diens makelaar schriftelijk te informeren dat hij de onderhavige overeenkomst onvoorwaardelijk wenst te maken.

 

Risico of geen risico

Bij het aangaan van een koopovereenkomst onder de no-risk clausule dient u goed op te letten wat u precies afspreekt en dient u tevens afgesproken termijnen in de gaten te houden. Bent u te laat met ontbinden dan moet u alsnog afnemen. Reageert u niet op de mededeling dat er een andere koper is gevonden loopt u uw huis wellicht alsnog mis.


Update 01-01-2016   (wijziging voorbehouden, bovenstaand artikel heeft een informatief karakter)
 

Bel mij

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring